XIII Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą
"Święci i Bohaterowie" 3-4 czerwca 2017 r.

Strona główna Ląd i okolice NADWARCIAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY
     NADWARCIAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY
Nadwarciański Park Krajobrazowy powstał rozporządzeniem Wojewody Konińskiego w 1995 roku. Utworzony został  w celu ochrony środowiska przyrodniczego, swoistych cech krajobrazu dolinnego, zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych miejsc lęgowych ptaków,
a także zabezpieczenia wartości historycznych i kulturowych. Park obejmuje 13 428 ha powierzchni w obrębie gmin Lądek, Pyzdry, Rzgów i Zagórów.
Obszar Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego uznano za jedną z 7 najwartościowszych ostoi ptaków wodnych i błotnych w Polsce oraz zakwalifikowano go do najcenniejszych ornitologicznych obszarów Europy, a w 1995 roku międzynarodowa organizacja BirdLife International nadała mu rangę ogólnoświatową – „Globaly Important Bird Areas”.

 Nadwarciański Park Krajobrazowy jest częścią doliny środkowej Warty, uznanej za ostoję ptaków wodno­błotnych o randze międzynarodowej. Na terenie Parku stwierdzono 232 gatunków ptaków, z czego 147 obecnie lęgowych. Niezwykle bogata
i różnorodna jest także szata roślinna, stwierdzono w Parku ponad 1000 gatunków roślin naczyniowych tworzących około 230 zbiorowisk roślinnych. Na skutek oddziaływania rolnictwa znacząco ograniczone zostały powierzchnie lasów na korzyść zbiorowisk łąkowych i pastwiskowych. Łęgi wierzbowe i towarzyszące im zarośla wiklinowe zachowały się jedynie w strefie najbliższej koryta rzeki.
Ten rodzaj lasów zaliczany jest obecnie do najrzadszych w Europie. Niewielkie skrawki zachowane jeszcze nad Wartą są miejscem występowania wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt.. Stwierdzono w tych lasach gniazdowanie kilkudziesięciu gatunków ptaków (w tym rzadkie podróżniczki), tu swoje żeremia budują bobry. W pewnym oddaleniu od rzeki znajduje się strefa dużych, stosunkowo młodych starorzeczy. Szerokością i głębokością dorównują, a czasem przewyższają Wartę. Lustro wody w płytszych miejscach porastają rośliny o liściach pływających, np. grzybienie białe. Sporadycznie zobaczyć można najmniejszą roślinę kwiatową świata, liczącą około 1 mm wolffię bezkorzeniową. Głębsze strefy zajmują rogatek sztywny i pływacz zwyczajny. Brzegi starorzeczy pokrywa roślinność szuwarowa najczęściej budowana przez trzcinę, mannę mielec, mozgę trzcinowatą i turzycę zaostrzoną. Starorzecza zamieszkują liczne zwierzęta. W tym pięknym krajobrazie najbardziej charakterystycznym elementem są ptaki. Gniazda w szuwarach zakładają bąki, gęsi gęgawy, żurawie, rybitwy czarne, śmieszki, łyski, kureczki zielonki i nakrapiane, kokoszki, błotniaki stawowe, brzęczki. Kolejną strefą w dolinie są rozległe łąki. Jednymi z najczęstszych są łąki wyczyńcowe. Osobliwością Parku są łąki trzęślicowe, zanikające w skali kontynentu. Również łąki są miejscem gniazdowania niezwykle ważnych gatunków ptaków. Dla wielu tych ptaków dolina środkowej Warty jest jednym z podstawowych lęgowisk w Polsce. Pośród łąk odnaleźć można lokalne wyniesienia terenu oraz wydmy. One także są miejscem występowania wielu rzadkich zbiorowisk roślinnych (m.in. murawy stepowe) oraz ptaków, np. świergotek polny. Dominującym drzewem jest jesion wyniosły.


     czytan : 4688